Historie  Sdružení správců městských komunikací

        Změny po roce 1989 přinesly do činnosti správců komunikací nové prvky ve všech oblastech vlastnictví komunikací, jejich správy, zavádění nových stavebních i informačních technologií.

        Komunikace ve větších městech byly zpravidla převedeny do vlastnictví měst, správu městských komunikací provádějí orgány či organizace města. Tato situace vyvolala potřebu užší spolupráce mezi jednotlivými správci komunikací ve městech. Z iniciativy tehdejšího ředitele Technické správy komunikací hl.m.Prahy Ing.J.Chudomela byly v roce 1991 kontaktovány partnerské organizace - Městská správa komunikací Brno a Správa pozemných komunikácií Bratislava. Výsledkem jednání byla dohoda o založení zájmového sdružení, které by soustřeďovalo správce městských komunikací.

        Ustavující jednání proběhlo 21.1.1992 v Ostravě. Na něm byly schváleny stanovy "Českého a slovenského sdružení správců městských komunikací" se sídlem v Brně a byla zvolena první rada sdružení ve složení:

předseda Ing. Jan Chudomel, ředitel TSK hl.m.Prahy
místopředseda Ing. Dušan Štofa, ředitel Správy pozemných komunikacií Bratislava
sekretář Ing. Josef Tomáš, Městská správa komunikací Brno

Zakladatelskými subjekty sdružení byly tyto právnické osoby:

Bratislava Správa pozemných komunikacií Ing.Dušan Štofa
Brno Městská správa komunikací Ing. Jiří Lukavský
Košice Správa pozemných komunikácií Ing.Dušan Podoba
Ostrava Ostravské komunikace Jan Máška
Plzeň Správa veřejného statku města Plzně Ing.Jaroslav Náplava
Praha Technická správa komunikací Ing.J.Chudomel

Hlavní zásady stanov "Českého a Slovenského sdružení správců městských komunikací" z roku 1992:

- zajištění spravedlivého podílu finančních prostředků ze silničních fondů na provoz městských komunikací úměrného dopravním zátěžím a délce komunikací,
- vytvoření finančních fondů pro rozvoj komunikační sítě ve městě z poplatků za činnosti vykonávané na dopravních stavbách,
- vytvoření a přijetí obecně platných zásad pro hospodaření s vozovkami na podkladě ověřených diagnostických metod,
- sjednocení majetkové správy komunikací na území měst pod jednoho majetkového správce,
- vypracování a realizace dlouhodobých zásad pro rozvoj a financování výstavby městských komunikací z prostředků sdružovaných u majetkových správců komunikací,
- racionalizace údržby a rekonstrukcí městských komunikací systémem hospodaření s vozovkou (PMS - Pavement Management System) tak, jak je to běžné v jiných vyspělých státech,
- důsledné dodržování zásady přísné racionalizace vynakládání finančních prostředků tím, že směrování prostředků bude prováděno pro celou oblast komunikací jedním subjektem, kterým bude majetkový (operativní) správce komunikací,
- aktivní účast na tvorbě nových legislativních úprav a technických předpisů ve společné zájmové oblasti,
- trvalá spolupráce s Ředitelstvím silnic a Ministerstvem dopravy
- zvyšování odborných znalostí pracovníků sdružených organizací.

        V roce 1993, po svém odvolání z funkce ředitele TSK hl.m.Prahy, ing.J.Chudomel odstoupil z funkce předsedy sdružení, a do čela sdružení byl zvolen tehdejší ředitel TSK ing.Petr Borový. 

        Po rozdělení Československa existovalo "České a slovenské sdružení správců městských komunikací" nadále, avšak s postupem doby, vlivem rozdílného vývoje v obou republikách, docházelo k útlumu spolupráce ze strany slovenských partnerů. Z tohoto důvodu bylo v roce 1995 na valné hromadě rozhodnuto o transformaci sdružení na sdružení s působností pouze na území České republiky. Na základě tohoto rozhodnutí bylo k 1.1.1996 založeno "Sdružení správců městských komunikací" se sídlem v Praze.

        Členové sdružení se scházejí pravidelně 2 x ročně na jednáních valné hromady, kde se členové vzájemné informují o svých činnostech a situaci v jednotlivých městech, jsou posuzovány a porovnávány různé aspekty výkonu správy komunikací, formy a změny výkonu správy v jednotlivých městech, zkušenosti s dodavatelskými firmami, novinky v oblasti stavebních i informačních technologií apod.. Přínosnou akcí byl odborný zájezd do zahraničí, zorganizovaný s pomocí firem SSŽ a.s., PSVS a.s. a Boschung Mecatronic. V rámci zájezdu byly navštíveny silniční stavby v Linci a v okolí Salcburgu v Rakousku, stroje pro zimní a letní úklid komunikací a zařízení pro řízení zimního úklidu komunikací v Freiburgu ve Švýcarsku a navštívena radnice v Mulhous ve Francii, kde byla projednána se zástupci radnice problematika správy a údržby městských komunikací.
Pro prohloubení další spolupráce s organizacemi a institucemi v oblasti silničního hospodářství se v červnu 1997 se stalo Sdružení správců městských komunikací kolektivním členem Silniční společnosti.

V roce 2006 byl předsedou Sdružení správů městských komunikací zvolen ing.Petr Kožíšek, správní náměstek TSK hl.m.Prahy.

        Lze konstatovat, že vznik sdružení správců městských komunikací je ze strany jednotlivých správců městských komunikací pro výkon jejich činnosti hodnocen vysoce kladně a přispívá ke zkvalitnění činnosti v této oblasti.

        Sdružení správců městských komunikací je otevřeno i dalším zájemcům z řad správců městských komunikací v České republice, v případě zájmu je možno se obrátit na telefonicky na členy rady sdružení, písemně na sekretáře sdružení R.Jílkovou, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.