SDRUŽENÍ SPRÁVCŮ
MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

S T A N O V Y     S D R U Ž E N Í

V Praze dne 20.10.1995

I.  Název, sídlo, činnost.

1. Zájmové sdružení správců městských komunikací v českých městech zakládají majetkoví a operativní správci na podporu svých zájmů podle ustanovení zák.č.509/91 Sb., §§ 20f-21 (občanský zákoník)
2. Sdružení přijalo název:

SDRUŽENÍ SPRÁVCŮ
MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

3. Sídlem sdružení je Praha. Adresa sdružení je:
Štefánikova 23, 150 00 Praha 5
4. Sdružení je zaregistrováno u Obvodního úřadu Městské části Praha 5 na Odboru občansko správním dnem 2.1.1996 pod čj.11/OOS/96 a od tohoto data může nabývat práv a povinností jako právnická osoba podle § 19a občanského zákoníku; IČO 63838192
5. Zájmové sdružení správců městských komunikací bude prosazovat tyto zásady:
- zajištění spravedlivého podílu finančních prostředků ze silničních fondů na provoz městských komunikací úměrného dopravním zátěžím a délce komunikací
- vytvoření finančních fondů pro rozvoj komunikační sítě ve městě z poplatků za činnosti vykonávané na dopravních stavbách
- vytvoření finančních fondů pro rozvoj komunikační sítě ve městě z poplatků za činnosti vykonávané na dopravních stavbách
- vytvoření a přijetí obecně platných zásad pro hospodaření s vozovkami na podkladě ověřených diagnostických metod
- sjednocení majetkové správy komunikací na území měst pod jednoho majetkového správce
- vypracování a realizace dlouhodobých zásad pro rozvoj a financování výstavby městských komunikací z prostředků sdružovaných u majetkových správců komunikací
- racionalizace údržby a rekonstrukcí městských komunikací systémem hospodaření s vozovkou (PMS - Pavement Management System) tak, jak je to běžné v jiných vyspělých státech
- důsledné dodržování zásady přísné racionalizace vynakládání finančních prostředků tím, že směrování prostředků bude prováděno pro celou oblast komunikací jedním subjektem, kterým bude majetkový (operativní) správce komunikací
- důsledné dodržování zásady přísné racionalizace vynakládání finančních prostředků tím, že směrování prostředků bude prováděno pro celou oblast komunikací jedním subjektem, kterým bude majetkový (operativní) správce komunikací
- aktivní účast na tvorbě nových legislativních úprav a technických předpisů ve společné zájmové oblasti
- trvalá spolupráce s Ředitelstvím silnic a Ministerstvem dopravy
- zvyšování odborných znalostí pracovníků sdružených organizací

II.  Členství ve sdružení.

1. Zájmové sdružení je otevřeno všem subjektům, které souhlasí s programem sdružení uvedeným v čl.I/5 těchto stanov.
2. Zakladatelskými subjekty zájmového sdružení jsou:
Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Štefánikova 23
150 00 Praha 5
Brněnské komunikace a.s.
Renneská 1a
657 58 Brno
Ostravské komunikace
Novoveská 188
709 00 Ostrava
Správa veřejného statku města Plzeň
Škroupova 5
301 36 Plzeň
Magistrát města Ústí n.Labem, odbor dopravy
Velká hradební 8
401 00 Ústí n/Labem
Úřad města Karlovy Vary, odbor dopravy
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Magistrát města Liberec, oddělení dopravy
Palachova 7
460 59 Liberec

Úřad města České Budějovice, odbor dopravy
Lidická 2
370 01 České Budějovice
3. Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy valná hromada rozhodne prostou většinou všech přítomných o přijetí nového člena.
4. Členství ve sdružení zaniká posledním dnem kalendářního roku, za který člen uhradil povinný příspěvek a ve kterém písemně sdělil sdružení, že nechce být nadále jeho členem
5. Členství zaniká též dnem likvidace subjektu bez právního nástupce, jinak členství přechází na nástupce
6. Sdružení je dobrovolným svazkem subjektů. Z členství vyplývá povinnost člena podílet se na úhradě provozu sdružení finančním, popř. i jiným příspěvkem ve výši podle rozhodnutí valné hromady sdružení. Každý člen má právo účastnit se všech jednání,která sdružení organizuje a podávat návrhy na společná stanoviska.
7. Společné stanovisko,přijaté na valné hromadě všemi členy zavazuje každého člena jednotlivě,aby nadále vystupoval v jeho duchu.

III.  Hospodaření sdružení.

1. Sdružení má založen samostatný bankovní účet v Praze 5, pobočka Smíchov
2. Sdružení účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví podle zák. 563/91 Sb.,§9, o účetnictví z 12. prosince 1991.
3. Základní roční členský příspěvek člena činí 25.000.- Kč. Valná hromada může schválit i mimořádný členský příspěvek, jehož čerpání bude však účelově vázáno.
4. Zaplacením příspěvku vzniká členům sdružení právo účastnit se jednání a rozhodování valné hromady, být volen do orgánů sdružení,podílet se na práci a činnosti sdružení
5. Roční členský příspěvek je splatný do 1.dubna každého kalendářního roku. U nových členů se roční příspěvek v prvním roce stanoví poměrnou částkou k délce členství v prvním roce a je splatný do třech měsíců po přijetí za člena sdružení.
6. Valná hromada schvaluje čerpání finančních prostředků z účtu sdružení podle ročního rozpočtu v pololetních etapách při svých pravidelných jednáních.
7. S finančními prostředky sdružení nakládá podle ročního plánu hospodaření sekretář sdružení. Roční uzávěrku hospodaření schvaluje valná hromada.
8. Zruší-li subjekt své členství ve sdružení, nemá nárok na vrácení žádné částky.

IV.  Orgány sdružení.

1. Orgány sdružení jsou:
a. valná hromada členů sdružení
b. předseda sdružení
c. místopředseda sdružení
d. sekretář sdružení
e. předseda,místopředseda a sekretář tvoří dohromady radu sdružení.
2. Řídícím orgánem sdružení je valná hromada, která se schází pravidelně dvakrát ročně. Její jednání svolává sekretář sdružení v termínu projednaném radou sdružení. Mimo pravidelná zasedaní je možno svolat mimo- řádné zasedání na podkladě podnětu kteréhokoli člena. O svolání mimořádného zasedání rozhodne rada sdružení. Každé zasedaní valné hromady přijímá usnesení pro činnost rady do konání příští valné hromady.
3. Usnesení z valné hromady připravuje tříčlenná návrhová komise,složená ze dvou nečlenů rady a jednoho člena rady.
4. Valná hromada rozhodne o všech krocích,které sdružení podnikne, schvaluje rozpočet a jeho čerpání, plán činnosti, přijetí dalších organizací za členy sdružení, zrušení sdružení nebo jeho spojení s jiným subjektem. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí prosté většiny všech přítomných, přičemž musí být přítomna nadpoloviční vět- šina členů sdružení.
5. Každý subjekt, který je členem sdružení, má na valné hromadě jeden hlas, všichni členové sdružení mají stejná práva a povinnosti.
6. Valná hromada volí ze svého středu předsedu sdružení, místopředsedu a sekretáře, kteří dohromady tvoří radu sdružení. Je pravidlem,že sekretář je pracovníkem člena sdružení v místě sídla.
7. Rada sdružení řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady. Schází se podle potřeby. Jednání rady a činnost sekretáře řídí předseda podle aktuálního usnesení valné hromady. Rada připravuje program příštího zasedání valné hromady.
8. Veškeré finanční operace zajišťuje sekretář po podpisu předsedy nebo místopředsedy rady. Sekretář rady připravuje pro valnou hromadu zprávu o hospodaření sdružení.
9. Rada navrhuje valné hromadě složení odborných komisí k řešení jednotlivých pracovních problémů podle plánu činnosti sdružení.
10. Sdružení zastupuje navenek předseda, který také řídí činnost rady. Jeho postavení a pravomoci vyplývají z jednotlivých článků stanov. Ve vymezených případech je předseda zastupován místopředsedou nebo sekretářem.
11. Členové rady jednají jménem sdružení s orgány a organizacemi, prosazují zájmy sdružení, koordinují veškerou činnost a předkládají valné hromadě zprávy o výsledcích jednání k dodatečnému schválení.

V.  Přechodná a závěrečná ustanovení.

1. Předseda sdružení vyrozumí do 30 dnů o zrušení nebo zániku členy sdružení, registrační orgán a partnery sdružení. Sdružení zaniká výmazem z registrace po předchozím projednání valnou hromadou. Valná hromada musí rovněž rozhodnout o majetkovém vypořádání při zániku sdružení.
2. Ode dne registrace zastupuje sdružení rada, zvolená dne 20.10.1995 v Praze